Analiza przedprywatyzacyjna – przeładunki masowe

Na potrzeby klienta, zostały wykonane analizy przeprywatyzacyjne oraz wycena spółki zajmującej się przeładunkiem masowym. Analizy obejmowały następujący zakres: analiza stanu i perspektyw, analiza sytuacji prawnej majątku Spółki, ocena realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska. Wycena wykonana została dwiema metodami: wartości skorygowanych...

Czytaj dalej

Referencje Port Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA zlecił NEXUS Consultants Sp. z o.o. prace z zakresu analiz ekonomicznych podmiotów powiązanych i wyceny ich wartości. „Zakres tematyczny zlecanych prac oraz końcowe opracowania wskazują na profesjonalizm konsultantów wyrażający się w wysokiej wiedzy merytorycznej, wnikliwym zaznajamianiu się z branżą działalności spółki będącej...

Czytaj dalej

Referencje PHP Mercus Sp. z o.o.

LUTY 2009 – REKOMENDACJE PHP MERCUS Sp. z o.o. Analiza zasadności budowy nowego salonu samochodowego w Lubinie. Prace obejmowały: wykonanie analizy ekonomicznej, w tym rynku samochodowego w Polsce i regionie miasta Lubina, zaprojektowanie i koordynację badań marketingowych pierwotnych oraz analizę danych z badań, zaprojektowanie i realizację badań konkurencji typu mystery...

Czytaj dalej

Referencje ZUS

LIPIEC 2008 – REKOMENDACJE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rekomendacje za realizację projektów doradczych z zakresu analiz ekonomicznych i analiz strategicznych Jednym ze zleceń była analiza opłacalności inwestycji budowy Centralnego Ośrodka Obliczeniowego i Centrali ZUS w Warszawie. Opracowanie obejmowało ocenę projektu, uwarunkowania jego realizacji, koncepcję inwestycyjną...

Czytaj dalej

Referencje RUCH

W ramach umowy ramowej, firma NEXUS wykonała szereg prac, takich jak analizy typu due diligence, wyceny podmiotów, którymi firma RUCH jest zainteresowana z racji przyjętej strategii rozwoju. „W naszej ocenie, konsultanci spółki NEXUS wykazali się profesjonalnym podejściem do postawionych zadań, szeroką wiedzę merytoryczną, a efekty ich prac w pełni odpowiadały naszym...

Czytaj dalej

Referencje Cloetta Fazer

Prace badawcze obejmowały: propozycje koncepcji dalszego rozwoju Spółki, analiza perspektyw rozwoju branży cukierniczej, pozycja konkurencyjna wyrobów Cloetta Fazer w Polsce. „Sposób realizacji zleceń zarówno pod względem terminów, zakresu prac, czy też kompetencji pracowników potwierdził nasze oczekiwania wobec NEXUS Consultants.” Prezes Zarządu Dyrektor...

Czytaj dalej