Firma NEXUS Consultants może pochwalić się wyjątkowym doświadczeniem w realizacji projektów na rzecz polskiego przemysłu stoczniowego. Poniżej przedstawiono wybrane realizacje z ostatnich lat.

Rok 2013

Strategia właścicielska i inwestycyjna dla Grupy MARS Shipyards&Offshore na zlecenie MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..

Rok 2011
Oszacowanie wartości spółki związanej działalnością portową.
Rok 2010
Analiza due diligence polskiej stoczni na zlecenie funduszu inwestycyjnego.

Celem projektu była ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej spółki, w szczególności wykonano:

 • analizę sytuacji finansowo-ekonomicznej stoczni od 2007 roku do października 2010 roku,
 • przegląd zobowiązań krótko- i długoterminowych w oparciu o dokumenty finansowe oraz kontrakty handlowe spółki,
 • przegląd aktywów krótkoterminowych, w tym m.in. należności, produkcja w toku, zapasy, rozliczenia międzyokresowe w oparciu o dokumenty finansowe oraz kontrakty handlowe spółki,
 • przegląd należności i zobowiązań finansowych, w tym umowy kredytowe, transakcje zabezpieczające, inne umowy finansowe,
 • uaktualnienie wartości zobowiązań i kapitału obrotowego spółki na dzień 31.10.2010.

Podsumowaniem prac była ocena stanu spółki, wskazanie luki finansowej na dzień 31.10.2010 roku oraz jej projekcja w czasie do 31.01.2011 roku.

Rok 2008
Opracowanie strategii oraz planu restrukturyzacji stoczni.
W drugiej połowie 2008 roku, firma NEXUS wykonała analizę finansowo-ekonomiczną stoczni, której celem było zbadanie możliwych kierunków jej rozwoju. Wykonane w ramach projektu prace obejmowały:

 • analizę stanu finansowo-ekonomicznego stoczni,
 • ocenę perspektyw rozwoju i analizę SWOT,
 • projekcję finansową na lata 2008-2012, przy założeniu utrzymania dotychczasowego sposobu funkcjonowania stoczni,
 • opracowanie i ocenę alternatywnych ścieżek rozwoju.

Wysoka ocena przedstawionego raportu zaowocowała zleceniem firmie NEXUS opracowania planu restrukturyzacji stoczni.

Opracowany plan obejmował lata 2008-2012 i zawierał:

 • opis aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej wraz z rozliczeniem efektów dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych,
 • analizę rynku produktów stoczni i posiadanego potencjału technicznego,
 • propozycje zmian w podstawowych obszarach działalności stoczni, wraz z kosztami, harmonogramem wdrożenia oraz spodziewanymi efektami tych działań,
 • propozycję w zakresie źródeł finansowania dalszej restrukturyzacji oraz analizę otrzymanej przez spółkę pomocy publicznej,
 • plan produkcji wraz z projekcjami finansowymi,
 • ocenę ryzyk i zagrożeń związanych z realizacją planu restrukturyzacji.

Rok 2007

Analiza wpływu wprowadzenia zmian w systemie produkcyjnym na rentowność działalności polskiej stoczni.

Rok 2004
Analiza sfery zaopatrzenia polskiej stoczni.