Fuzje i przejęcia

Podstawowym celem realizacji procesu fuzji lub przejęcia jest zazwyczaj wzrost wartości spółki, powstałej z połączenia podmiotów. W praktyce gospodarczej najczęściej realizowane są następujące warianty przekształceń:

 • połączenie przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej,
 • fuzja, tj. połączenie przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek w zamian za udziały lub akcje nowej spółki,
 • nabycie przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w wyniku którego aktywa i pasywa podmiotu, będącego przedmiotem transakcji, staną się aktywami i pasywami podmiotu dokonującego transakcji,
 • zakup udziałów lub akcji spółki, a następnie połączenie podmiotów poprzez przejęcie przez podmiot dominujący.

Główne etapy fuzji i przejęć, w których NEXUS Conusltants oferuje swoje wsparcie, to:

 • planowanie fuzji lub przejęcia, w tym:
  • wybór podmiotu do dokonania fuzji lub przejęcia,
  • ocena due diligence planowanego do przejęcia podmiotu,
  • oszacowanie korzyści, czyli tzw. efektu synergii, który osiągnięty zostanie w wyniku połączenia podmiotów, realizowane najczęściej w oparciu o stworzony biznesplan działalności połączonego podmiotu,
  • analiza planowanej fuzji lub przejęcia pod kątem prawnym i podatkowym,
  • wycena wartości podmiotów, które mają uczestniczyć w procesie fuzji lub przejęcia,
 • realizacja fuzji lub przejęcia od strony formalno-prawnej, w tym:
  • opracowanie treści niezbędnych dokumentów, np. planu połączenia spółek,
  • wycena wartości dla potrzeb połączenia,
  • negocjowanie warunków transakcji pomiędzy stronami,
  • negocjacje ze związkami zawodowymi,
  • bieżące wsparcie w zakresie zagadnień prawnych, podatkowych oraz ekonomiczno-finansowych,
 • integracja podmiotów po połączeniu, w tym między innymi: