Analizy przedwdrożeniowe systemów informatycznych

Analizy przedwrożeniowe mają na celu identyfikację celów i wymagań wobec planowanych do wdrożenia systemów informatycznych.

Prace doradcze obejmują następujące etapy:

 • identyfikacja wymagań:
  • biznesowych – określenie wizji projektu, tj. celów biznesowych, zakresu (rodzaju procesów wspieranych przez system), ogólnych założeń, ograniczeń,
  • użytkowników:
   • funkcjonalnych, tj. co ma oferować system, jak ma reagować na określone dane wejściowe, jak ma się zachowywać w określonych przypadkach (w kontekście możliwości realizacji wymagań biznesowych – celów),
   • niefunkcjonalnych, tj. ograniczeń (prawnych, technicznych, biznesowych, innych), wpływających na sposób realizacji wymagań funkcjonalnych.

Wymagania użytkowników określamy na podstawie analizy obecnie funkcjonujących procesów (audyt organizacyjny, mapowanie procesów?) oraz stanu pożądanego (optymalizacja procesów).

 • analiza wymagań:
  • określenie wspólnych potrzeb, weryfikacja spójności, kompletności, sprzeczności wymagań,
  • analiza wykonalności, wpływu na budżet, czas, ryzyko wdrożenia,
 • opracowanie specyfikacji wymagań wobec systemu informatycznego – materiału wejściowego dla analityków, projektantów, dostawców systemów.

Podstawową korzyścią z realizacji powyższych prac jest określenie rzeczywistych potrzeb wobec narzędzi informatycznych z punktu widzenia pożądanego, optymalnego przebiegu procesów, które będą wspierane przez te systemy.