Strategie rozwoju

Strategią nazywamy zbiór wytycznych dla danej organizacji, które pozwolą na spełnienie oczekiwań rynku lub właścicieli w długim terminie, przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów oraz przy uwzględnieniu zmiennych uwarunkowań zewnętrznych. W skrócie można uznać, że strategia jest wewnętrzną reakcją organizacji na zmiany w otoczeniu zewnętrznym.
Zakres prac związany ze strategią jest uzależniony od poziomu organizacji, którego ona dotyczy. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest najogólniejszą formą strategii. Jest ona najczęściej budowana w celu spełnienia oczekiwań właścicieli.

W celu sporządzenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa, dokonuje się analizy organizacji oraz elementów otoczenia rynkowego. Najczęściej wykorzystywane metody analityczne to:

  • analiza SWOT, obejmująca ocenę czynników wewnętrznych (SW) oraz potencjalnego wpływu czynników otoczenia (OT),
  • analiza 5 Sił Portera, pozwalająca na określenie pozycji konkurencyjnej organizacji lub poszczególnych biznesów,
  • analiza PEST, charakteryzująca czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, mogące mieć wpływ na działalność organizacji,
  • analizy portfelowe (macierz BCG, macierz McKinsey’a), pozwalające na wybór kierunków strategicznych dla poszczególnych biznesów,
  • analiza zasobów i organizacji, czyli analiza uwarunkowań wewnętrznych danego podmiotu,
  • badania marketingowe, pozwalające m.in. na określenie pozycji konkurencyjnej firmy oraz oszacowanie popytu na jej produkty.

W efekcie realizacji projektu budowy strategii powstaje opis misji oraz wizji przedsiębiorstwa, a także zbiór celów, których zadaniem jest umożliwienie kontroli realizacji przyjętego kierunku strategicznego.
Dobrą praktyką jest wykorzystanie modelu BSC (Balanced Scorecard – zrównoważona karta wyników ). Jest to narzędzie, w którym cele strategiczne, opisane w czterech perspektywach (finansowej, klienta, procesów, rozwoju) są opomiarowane za pomocą KPI . Mierniki te pozwalają na weryfikację sposobu wdrożenia strategii.

Integralnym elementem zrównoważonej karty wyników jest program inicjatyw strategicznych, którego realizacja pozwoli na osiągnięcie założonych celów. Program inicjatyw, wraz z przypisanymi zasobami oraz harmonogramem wdrożenia jest często utożsamiany z planem strategicznym. Zobacz naszą ofertę w zakresie procesu wdrażania strategii.

Na niższym poziomie organizacji, realizuje się strategie o charakterze operacyjnym. Przykładowymi i często stosowanymi typami strategii są:

Ze względu na duże różnice w rozumieniu zakresu strategii, rekomendujemy by, przed wystosowaniem szczegółowego zapytania, skonsultować z doradcą cele oraz powody, dla których chcą Państwo strategię sporządzić. Wspólnie z Państwem opracujemy metodykę, która pozwoli na pełne zaspokojenie Państwa potrzeb.
Istotnym przedmiotem prac doradczych, w procesie budowania strategii, jest kwestia sformułowania lub zmiany dotychczasowego modelu biznesowego organizacji.