Plany restrukturyzacji

Oferowane przez NEXUS Consultants usługi w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw mogą dotyczyć dowolnego etapu działań restrukturyzacyjnych. Zakres prac jest zawsze dostosowywany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa może być także wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formę odrębnych opracowań.

Sam proces restrukturyzacji może dotyczyć zmian w zakresie działania, strukturze własności przedsiębiorstwa, strukturze kapitałowej, strukturze aktywów oraz strukturze organizacji.

 • Restrukturyzacja zakresu działalności może dotyczyć wejścia na nowe rynki, sprzedaży nowych usług/produktów lub rezygnacji z obszarów mało rentownych lub nierentownych. Jej celem może być zarówno krótkoterminowe odzyskanie równowagi gospodarczej, jak i trwała poprawa rentowności, dzięki zmianom operacyjnym i redukcji kosztów.
 • Restrukturyzacja finansowa, polegająca na restrukturyzacji źródeł finansowania przedsiębiorstwa poprzez takie działania jak dokapitalizowanie, konwersja długów na kapitały, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, umorzenie długu, odroczenie spłat, itp.
 • Restrukturyzacja kapitałowa, której celem jest wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez optymalizację jego struktury kapitałowej (relacji kapitału własnego do długoterminowego zadłużenia), przy uwzględnieniu jej korelacji z ryzykiem i rentownością przedsiębiorstwa.
 • Restrukturyzacja operacyjna, ukierunkowana na poprawę sprawności i efektywności działania przedsiębiorstwa. Zmiany w sferze organizacji przedsiębiorstwa polegać mogą np. na:
  • wydzieleniu części zasobów i utworzeniu na ich bazie nowych podmiotów gospodarczych,
  • włączeniu w struktury przedsiębiorstwa innych podmiotów (inkorporacja),
  • utworzeniu w ramach struktury przedsiębiorstwa jednostek biznesu (centrów zysku i centrów kosztów),
  • zmianie struktury organizacyjnej,
  • outsourcingu części zadań i funkcji.

Dodatkowo, na życzenie klienta oferujemy również doradztwo na etapie wdrożenia opracowanego planu restrukturyzacji. Oferujemy zarówno samo opracowanie niezbędnych dokumentów wdrożeniowych, jak również monitorowanie i nadzór nad realizacją programu restrukturyzacji poprzez współpracę z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa lub bezpośrednio przez oddelegowanych pracowników NEXUS Consultants.