Strategie i plany marketingowe

Strategia marketingowa stanowi przeniesienie założeń strategii rozwoju przedsiębiorstwa na poziom operacyjny, średnioterminowy, związany z kształtowaniem oferty produktowej, poziomów cen, budowaniem kanałów dystrybucji i sprzedaży oraz promocją. Elementy te stanowią tzw. marketing mix, czyli kompozycję instrumentów oddziaływania na rynek.

Podobnie jak w przypadku innych strategii, wybór opcji strategicznej powinien być poprzedzony fazami analitycznymi. W tym wypadku, ograniczają się one jednak do zbadania rynku dla określonych grup produktów. Celami badawczymi są często: określenie popytu docelowego oraz dokonanie segmentacji rynku. Przedmiotem badania powinny być także działania konkurencji.

Do wyboru opcji strategicznej można posłużyć się analizami portfelowymi lub macierzą H.I. Ansoffa.

Dla każdej z opcji strategicznych dokonujemy opisu celów marketingowych, sformułowanych z uwzględnieniem struktury marketingu mix oraz inicjatyw, które pozwolą na osiągnięcie założonych celów.

Plan marketingowy to uszczegółowienie strategii marketingowej do określonego roku. Jest to syntetyczny obraz inicjatyw marketingowych, uszczegółowiony o harmonogram realizacji, budżet oraz odpowiedzialność za realizację.

Docelowy zakres planu marketingowego jest ustalany indywidualnie. W zależności, czy Państwa firma dysponuje strategią marketingową, jego forma może być uproszczona lub uwzględniać także elementy strategii.