W 2015 roku zakończyliśmy projekt doradczy związany z usprawnieniem zarządzania procesowego w jednej z wiodących polskich spółek rynku energii elektrycznej. Projekt, zrealizowany w trzech etapach, obejmował następujące elementy:

 1. Opracowanie metodyki podejścia procesowego na potrzeby realizacji Projektu, obejmującej zasady wyodrębniania, podziału i klasyfikacji procesów, zasady opomiarowania procesów, zasady monitoringu procesów, zasady opisu procesów (w tym propozycja narzędzia do mapowania i modelowania procesów), metody analizowania, optymalizacji i doskonalenia procesów.
 2. Szkolenia mające na celu przygotowanie kadry Spółki do usprawnienia zarządzania procesowego. Celem szkoleń było przekazanie wiedzy dot. istoty zarządzania procesowego i podstawowych pojęć, ról w organizacji, korzyści dla pracowników i organizacji, poznanie i zrozumienie metodyki prac w Projekcie. Zostały także przeprowadzone szkolenia dla Właścicieli procesów, obejmujące efekty zrealizowanych prac.
 3. Opracowanie materiałów e-learningowych mające na celu poznanie i zrozumienie istoty i korzyści z zarządzania procesowego oraz metodyki podejścia procesowego.
 4. Przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby kampanii informacyjnej w Spółce.
 5. Praca warsztatowa i bieżące konsultacje dotyczące przedstawienia istoty zarządzania procesowego, uzgodnień koncepcji, rozwiązań i produktów Projektu.
 6. Audyt organizacji na potrzeby analizy uwarunkowań wewnętrznych Spółki, funkcjonujących procesów, systemu oceny efektywności procesów (analiza dokumentacji, spotkania z przedstawicielami Spółki).
 7. Opracowanie modelu funkcjonowania organizacji, w tym identyfikacja i klasyfikacja procesów. Mapa procesów oraz karty zidentyfikowanych procesów.
 8. Określenie systemu opomiarowania procesów, w tym zestawu mierników dla każdego z procesów, wraz zwartościami docelowymi, metodyki oceny wyników pomiarów .
 9. Budowa narzędzia informatycznego do zarządzania danymi o procesach, umożliwiającego gromadzenie danych, transformację danych na potrzeby wyznaczania poziomów wskaźników, analizę i ocenę wyników pomiarów oraz raportowanie na potrzeby Właścicieli procesów oraz Zarządu.
 10. Analiza zasadności wprowadzenia narzędzia informatycznego klasy BPMS wspomagającego zarządzanie procesami w Spółce.
 11. Wytypowanie procesów do dalszego modelowania, analizy i optymalizacji.
 12. Modelowanie przebiegu wybranych procesów. Opis procesów.
 13. Określenie parametrów realizacji procesów oraz ich analiza pod kątem czasu trwania, kosztów, identyfikacji działań tworzących wartość, złączy.
 14. Optymalizacja wybranych procesów – w tym sporządzenie map przebiegu procesów po optymalizacji, określenie kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia zmian.

Realizacja projektu potwierdzona uzyskaniem referencji.