Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. udziela referencji firmie NEXUS Consultants Sp. z o.o.

Firma NEXUS Consultants na zlecenie PGNiG S.A. zrealizowała w 2011 oraz w 2012 roku następujący projekt doradczy:

Analiza techniczna, organizacyjna i ekonomiczna wdrożenia inteligentnego opomiarowania (przyp NEXUS: w tym Cost-Benefit Analysis, tj. CBA) w gazownictwie z punktu widzenia Grupy Kapitałowej PGNiG

W ramach projektu firma NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała następujące prace:

 • Analizę stanu formalno-prawnego w świetle prac legislacji polskiej i europejskiej, z uwzględnieniem Mandatu M/441 oraz innych aspektów prowadzonych prac standaryzacyjnych;
 • Przegląd dotychczasowych doświadczeń, związanych z wdrożeniem systemów Smart Metering w Europie;
 • Analizę wielowymiarową wariantów wdrożenia inteligentnego opomiarowania;
 • Analizę włączenia systemów inteligentnego opomiarowania jako integralnego elementu rozwiązań informatycznych spółki, w tym w szczególności w zakresie integracji z systemami bilngowymi;
 • Analizę polityki wpływu polityki regulacyjnej, w tym propozycji URE oraz aktualnych projektów ustaw;
 • Identyfikację bezpośrednich interesariuszy systemu zdalnego opomiarowania z określeniem koniecznych do poniesienia nakładów i uzyskanych korzyści – Cost-Benefit Analysis (CBA);
 • Zdefiniowanie czynników ryzyka i ich wpływu na ekonomikę przedsięwzięcia;
 • Końcowe rekomendacje dotyczące zasadności wdrożenia systemu Smart Metering w określonej opcji inwestycyjnej (skala, wariant technologii, ogólna architektura systemu, harmonogram wdrożenia),
 • Końcową analizę ekonomiczną opłacalności wdrożenia systemu zdalnego opomiarowania w rekomendowanym wariancie oraz analizę ryzyk.

W ramach opracowania przeanalizowano warianty wdrożenia systemu Smart Metering w gazownictwie zróżnicowane ze względu na:

 • poziom zużycia w poszczególnych grupach klientów,
 • specyficzne cech wyróżniające poszczególne grupy klientów,
 • zakres funkcjonalności systemu,
 • model wdrożenia w relacji do sektora elektroenergetycznego,
 • oraz model architektury systemu w obrębie sieci domowej.

W wyniku analizy wielokryterialnej wyłoniono ostatecznie 8 opcji inwestycyjnych, dla których przeprowadzono szczegółową analizę ekonomiczną obejmującą analizę kosztów i korzyści, a także analizę wrażliwości. Zbadano je także pod kątem wystąpienia alternatywnych scenariuszy w związku z potencjalnymi zmianami legislacyjnymi (krajowymi i europejskimi). Wyniki opłacalności projektu posłużyły do sformułowania końcowych rekomendacji do realizacji określonej opcji inwestycyjnej.

Projekt realizowany w okresie 07.2011-06.2012 stanowi przykład kompleksowego podejścia do realizacji analiz kosztów i korzyści typu CBA. Analiza uwzględniała szereg wariantów realizacji wdrożenia systemu Smart Metering oraz obejmowała szczegółowe wyliczenia dotyczące efektów ekonomicznych poszczególnych opcji inwestycyjnych. Skrupulatne podejście do postawionego zadania przez zespół NEXUS Consultants pozwoliło na uzyskanie istotnej informacji zarządczej przez PGNiG SA w zakresie inteligentnego opomiarowania w gazownictwie.

Wiceprezes Zarządu

Radosław Dudziński