Spółka NEXUS Consultants zrealizowała w ostatnim czasie dwa projekty, obejmujące swoim zakresem zagadnienia produkcji i obrotu biomasą. Sytuacja związana z utrzymującą się niepewnością, wynikającą z braku informacji nt. docelowych współczynników korekcyjnych dla tego paliwa, sprawia, że temat ten wymaga szczególnej wrażliwości.

Budowa koncepcji biznesowej dla działalności opartej na wytwarzaniu oraz obrocie biomasą wymaga uwzględnienia powyższych ograniczeń oraz takie przygotowanie analiz finansowych, które umożliwią podjęcie optymalnej decyzji przez inwestora.

Dla naszych klientów, funkcjonujących w ramach największych grup kapitałowych w Polsce, przygotowaliśmy opracowania zawierające wielowariantowe scenariusze rozwoju tego rynku. W efekcie wykonane biznesplany, koncepcje modeli biznesowych, pozwalają na elastyczne działanie w obliczu zmieniających się uwarunkowań.