W 2017 roku zrealizowaliśmy projekt opracowania studium wykonalności innowacyjnej bunkierki LNG z opcją świadczenia usługi generacji energii elektrycznej. Projekt wykonany na zlecenie wiodącej, polskiej spółki z branży energetycznej.
Projekt obejmował analizę otoczenia regulacyjnego (w tym obejmującą identyfikację potencjalnych opcji umożliwiających pozyskanie dofinansowania zewnętrznego) oraz analizę przewidywanego popytu na paliwo LNG i energię elektryczną w polskich portach.
Przeanalizowano kilka opcji inwestycyjnych oraz zarekomendowano optymalny zakres przedsięwzięcia. Dla rekomendowanego wariantu przygotowano koncepcję techniczną wraz ze skróconym opisem technicznym jednostki.
Opisano także model finansowania przedsięwzięcia oraz model biznesowy eksploatacji jednostki.