Właśnie zakończyliśmy prace nad realizacją wielowymiarowego projektu, którego zasadniczym celem było określenie zasadności wdrożenia systemu Smart Metering przez naszego klienta.

Raport końcowy składał się z następujących elementów:

  • Analizy włączenia systemów inteligentnego opomiarowania jako integralnego elementu rozwiązań informatycznych spółki,
  • Analizy polityki wpływu polityki regulacyjnej, w tym propozycji URE,
  • Identyfikacji bezpośrednich interesariuszy systemu zdalnego opomiarowania z określeniem koniecznych do poniesienia nakładów i uzyskanych korzyści – Cost-benefit Analysis,
  • Zdefiniowania czynników ryzyka i ich wpływu,
  • Końcowych rekomendacji dotyczących zasadności wdrożenia systemu Smart Metering w określonej opcji inwestycyjnej (skala, wariant technologii, ogólna architektura systemu, harmonogram wdrożenia),
  • Końcowej analizy ekonomicznej opłacalności wdrożenia systemu zdalnego opomiarowania w rekomendowanym wariancie.